Select Page

Tervis Spaa Grupp privaatsuspoliitika

Tervis Spaa Grupp hindab privaatsust ning soovib hoida klientide poolt usaldatud isikuandmeid turvaliselt. Arvestame kehtivaid seaduseid ja määruseid ning anname endast parima, et teie isikuandmed oleksid kaitstud nii praegu kui ka tulevikus.

Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate, milliseid andmeid me klientide kohta kogume ja mida me nende andmetega teeme. Palume teil lugeda dokument enne veebilehe kasutamist läbi ning eeldame, et kui te meie privaatsuspoliitikaga ei nõustu, lõpetate meie veebilehtede kasutamise. Loeme enda veebilehtedeks järgmisi aadresse:

Käesolev privaatsuspoliitika laieneb Tervis Spaa Gruppi kuuluvatele ettevõtetele:

 • Sanatoorium Tervis AS
 • Tervise Paradiis OÜ

TERVIS SPAA GRUPP POOLT KOGUTAVAD ANDMED

 • Isiklikud andmed: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
 • Kontaktandmed: elukoha aadress, meiliaadress, telefoninumber;
 • Külastajakaardiga seotud andmed: kodakondsus, külastajaga koos majutuva abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus, majutusteenuse osutamise aeg. Täiendavalt võidakse vajada veel järgmisi andmeid: reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riik.

* Külastajakaardiga seotud andmete kogumine on reguleeritud turismiseadusega.

 • Krediitkaardi andmed: näiteks kaardi number, omaniku nimi, kehtivusaeg;
 • Turvakaamerate salvestised: kui külastate meie hotellides alasid, kus kasutatakse turvalisuse kaalutlustel valvekaameraid.
 • Elektroonilistest läbipääsudest liikumiste andmed: kui liigute meie hotellides läbi alade, kus kasutatakse turvalisuse ja vaba läbipääsu piiramise kaalutlustel elektroonilisi läbipääse.
 • Isiklike eelistuste andmed: näiteks ostetud kaupade, hoolitsuste, toitlustamise ning valitud pakettide ja majutusega seotud informatsioon.
 • Tervisliku seisundi kohta käivad andmed: raviteenuste või ravipakettide puhul võime vajada täiendavat informatsiooni teie tervisliku seisundi kohta.

KUIDAS ME NEED ANDMED SAAME?

Üldjuhul saame me need andmed otse teilt, kui:

 • teostate meie teenuste kohta päringu telefoni, e-posti või kodulehe kaudu;
 • broneerite või ostate meie teenuseid telefoni, e-posti või kodulehe kaudu;
 • broneerite, ostate või kasutate meie teenuseid hotellis viibimise ajal.

Samuti võime saada teie andmeid meie koostööpartneritelt, kellelt olete tellinud meie ettevõtetega seotud teenuseid.

 

KUIDAS ME SAADUD ANDMEID KASUTAME?

Kasutame andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teie poolt tellitud teenuste osutamiseks;
 • seadustega reguleeritud kohustuste täitmiseks;
 • turvaintsidentide haldamiseks;
 • üldistel ärilistel eesmärkidel.

Näiteks:

 • Isiklikud andmed, et saaks teenust osutada isikule, kes on selle tellinud või kellele see on tellitud;
 • Kontaktandmed, et saaks vajadusel teiega ühendust võtta;
 • Külastajakaardiga seotud andmed, et täita seadusega määratud kohustusi. Kui te neid andmeid meile ei esita, ei tohi me teile majutusteenust pakkuda;
 • Krediitkaardiga seotud andmed, mida vajame juhul, kui kasutate tellitud teenuste või tehtud kulutuste eest tasumiseks krediitkaarti;
 • Turvakaamerate salvestised, mida võidakse turvaintsidentide puhul edastada korrakaitseorganitele;
 • Elektroonilistest läbipääsudest liikumiste andmed, et saaks osutada tellitud teenust;
 • Isiklike eelistuste andmeid, et pakkuda teile võimalikult head teenust;
 • Tervisliku seisundi kohta käivad andmed, et pakkuda võimalikult õiget raviteenust.

 

MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ANDMEID TÖÖTLEME?

Andmete töötlemisel toetume erinevatele õiguslikele alustele:

 • vajadusele luua lepinguline suhe;
 • vajadusele täita sõlmitud lepingut;
 • vajadusele täita seadusega määratud kohustusi;
 • vajadusele teostada meie õigustatud huvisid sh. äritegevuse elluviimine;
 • vajadusele vastata teie kirjale, teabenõudele, selgitustaotlusele või kaebusele;
 • vajadusele kaitsta teie elulisi huvisid (näiteks vajadusel teie andmete avaldamine kiirabitöötajatele);
 • teie poolt antud nõusolekule;
 • muudele seadusega lubatud alustele.

 

KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME?

Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid kolmandate isikutega, väljaarvatud juhtudel, kui see on käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Näiteks võime andmeid jagada:

 • Tervis Spaa Grupi siseste ettevõtetega, kui see on teiega seotud teenuse osutamiseks vajalik;
 • erinevate teenusepakkujatega, kellelt võime tellida andmete töötlemisega seotud teenuseid. Näiteks IT, turismi või transpordiga seotud ettevõtted.
 • professionaalsete nõustajatega, näiteks audiitorid, advokaadid, raamatupidajad, jt meile nõustamisteenust pakkuvate isikutega.
 • seadustest tulenevatel põhjustel;
 • kui andmete jagamine on vajalik meie õiguslikuks kaitseks.

Juhul, kui me jagame teie andmeid, jääme teie andmete kaitse eest vastutama ikkagi meie. Sellistel juhtudel sõlmime me kolmanda osapoolega andmete töötlemist ja andmete privaatsust käsitleva lepingu.

 

KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

Säilitame teie andmeid vastavalt andmete töötlemise eesmärkidega seotud vajadustele. Isikuandmete säilitamisel lähtume erinevatest kriteeriumitest:

 • äritegevusega seotud vajadus;
 • klientidele teenuste pakkumisega seotud vajadus;
 • seadustest tulenev vajadus;
 • lepingutest ja kokkulepetest tulenev vajadus;
 • nõuete esitamise õigusest tulenev vajadus.

Näiteks külastajakaarte peame turismiseaduse nõuete kohaselt säilitama kaks aastat. Kui olete liitunud meie uudiskirja või teiste otseturunduskanalitega, säilitame teie kontaktid, kuni annate meile teada, et te vastava otseturunduskanali infot enam ei soovi.

 

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ANDMETEGA?

Andmesubjektina on teil järgmised õigused:

 • Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse;
 • Õigus andmete parandamisele – kui teie isikuandmed on valed, on teil õigus nõuda enda isikuandmete parandamist;
 • Õigus töötlemise piiramisele – teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata enda isikuandmete töötlemist (näiteks, kui te ei soovi enam saada uudiskirja).
 • Õigus andmete kustutamisele e. õigus olla unustatud. Seda küll piiratud ulatuses, sest seadustest tulenevalt, ei ole see paraku alati võimalik;
 • Õigus esitada enda andmete töötlemisega seotud vastuväiteid – käsitleme igat juhtumit eraldi ja tulemus sõltub konkreetsest olukorrast lähtuvalt.
 • Andmete ülekandmise õigus – teil on õigus nõuda meie poolt edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks kasutatavate isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav.

BTervis Spaa Grupp kodulehtesid kasutades või seotud ettevõtete teenuseid broneerides olete meie privaatsuspoliitikaga tutvunud ning sellega nõustunud.

Tervis Spaa Grupp jätab endale õiguse muuta vajadusel ettevõtetega seotud privaatsuspoliitikat. Kõige uuem versioon on leitav meie kodulehelt: www.spa.ee.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused palume saata e-posti aadressile: isikuandmed@spa.ee.